Parse error: in /home/izmirilahiyatvak/public_html/index.php(12) : eval()'d code on line 1
İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı - Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
Makaleler -Tebliğler ve Diğer Yazılar-
el-Kitabu'l-Esasi
Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi
Mehmet Akif ve Eğitim
Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey (Sempozyum)
Türk- İslam Eğitimcisi
Ana Hatlarıyla Kur'an Tecvidi
Heidegger'in Din Felsefesi
Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci
Pratik Arapça
İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 2005)
Hz. Ali Sempozyumu
Hüsn-i Hat Koleksiyonu
Fıkıh Usulü
Kur'an-ı Kerim'in Zahiri Anlamına Yaklaşımlar
İtikadi İslam Mezheplerine Giriş
Din Görevlileri İçin Dua Rehberi
Günümüz İslam Mezhepleri
Türkiye'de Alevilik Bektaşilik
Din Felsefesi

Yazar: Yard. Doç. Dr. Muammer Erbaş

Kur'an-ı Kerim, ortaya çıkışı ve genel eğilimi ne olursa olsun tüm İslami kesimlerin ve bunlara ait dini anlayışların da ilk başvuru kaynağıdır. İslam adına ortaya çıkan her düşünce ve yaklaşımın öncelikli meşrüiyet kaynağı Kur'an olmak durumundadır. Nitekim bu bağlamda ortaya çıkan çok sayıda İslami fırka ve anlayış, kendi görüş ve yaklaşımlarını doğrudan Kur'an'a dayandırmaya çalışmış, fakat aynı kaynaktan istifade etmelerine rağmen bunların gerek teorik gerekse pratik yönelişleri birbirinden çok farklı olmuştur.
Doğal olarak bu farklılıklar, değişik kesim ve anlayışların Kur'an'a bakış ve ondan istifade ediş tarzlarını da etkilemiş, bunun sonucu olarak hemen her kesim Kur'an'ı anlam ve onu tefsir etme konusunda kendisine özgü bazı yaklaşım ve yöntemler geliştirmiştir. Bazen belli noktalarda birbirine yakınlık arzeden bu yaklaşım tarzları, bazen de bir birinden tamamen kopuk olmuş, dolayısıyla sonuçta karşımıza tek bir kitab'ın birbirinden çok farklı algılanma ve anlaşılma tarzları çıkmıştır.
Bu duruma, bir yönüyle yorum zenginliği ve bakış genişliği olarak bakmak mümkündür. Bununla birlikte aynı kaynağa dayandırılan tüm bu farklılıkların, ortak bir noktada buluşarak belli bir bütünlük arzetmeleri veya en azından birbirleriyle çelişmeleri ve birbirlerini boşa çıkarmaları gerektiği de çok açıktır. Fakat maalesef çoğu zaman bu pek mümkün olmamıştır.
İşte bizim bu çalışmadaki yegane gayemiz, tüm bu farklılık ve çelişkilerin altında yatan temel problemi tespit etmeye çalışmaktadır.

 

 

www.kitapyurdu.com'dan satın al

Yayınlarımızdan...

Kur'an-ı Kerim'in Kolay Talimi

Yazar: Yard. Doç. Dr. Rahim TUĞRAL

Hz. Ali Sempozyumu

Hazreti Ali Sempozyum Bildirileri